Nasze usługi

Kadry i płace

W ramach kompleksowych usług administracji kadr i płac proponujemy:

 • doradztwo z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracodawców i pracowników w ZUS
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych
 • pomoc podczas inspekcji i kontroli urzędów, organów i instytucji państwowych
 • przechowywanie dokumentacji i danych kadrowych w miejscach i formach bezpiecznych, strzeżonych i zapewniających pełną poufność oraz zgodność z wymogami prawa
 • przygotowywanie i archiwizowanie dokumentów osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie i ewidencja: umów o pracę, świadectw pracy, aneksów, wypowiedzeń umów oraz warunków pracy i płacy, informacji o warunkach zatrudnienia i wynagrodzenia oraz innych dokumentów personalnych związanych z nawiązaniem, przebiegiem i zakończeniem stosunku pracy
 • sporządzanie deklaracji oraz informacji podatkowych
 • naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac
 • rozliczanie godzin nadliczbowych i nocnych
 • rozliczanie wykorzystywanych dni urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji, informacji miesięcznych oraz rocznych do PFRON
 • przygotowywanie raportów i zestawień kadrowych i płacowych